Board of Directors

Yn feriening HBU syn board is op it stuit:

foarsitter Niklas Wikholm
vice foarsitter Patrik Lindmark
Sekreterare Jan Strömberg
ponghâlder Glenn Widen
lid marianne Fors
Substitute Ulf Andersson
Substitute stefan Edin
Substitute Catrin Kolbäck
Substitute Christin Olsson

 

Nije jierlikse gearkomste foar de ferkiezing fan de bestjoersleden sil plakfine yn maart.

Nim dan kontakt mei ús hjir.