2:એક પર નવી બિલ્ડ

Radhus i Anundgård.Lägenheten är såld!
ઇમારતો હું હોલ્મ ચર્ચ દૂર એક પથ્થર માતાનો ફેંકવું વેચી Anundgård, આંશિક પુનર્સ્થાપિત, (નવા દોરવામાં રસોડું અને બેડરૂમમાં વત્તા જેમાં વસવાટ કરો છો ખંડ થોડી). મોટા takad પેશિયો વત્તા હરિયાળીના ભાગ. મોટા ઠંડા સંગ્રહ એપાર્ટમેન્ટમાં અડીને.

.

adress:
Anundgård 195 સી, 860 41 Liden
મોટા નકશા અને દિશા નિર્દેશો.

સંપર્ક:
Brf. Anundgård, ઈવા નાચવું 070-297 81 30.

.

.

હોમ પર પાછા ફરો.