બાર્ન સાથે Torp સ્પોટ

મિલકત વેચવામાં આવે છે.
Torpställe હું Sjöändan.
Holsjöändan એક અલગ સ્થાન ક્રોફ્ટ. સરળ પ્રમાણભૂત સાથે મકાન. સારા સંગ્રહ સવલતો સાથે બાર્ન ઇમારત, અને ઘોડો હોય તક. ગેરેજ અને સંગ્રહ મકાન. નવીનીકરણ જરૂરત.

હકીકત:
કર્તા Sjöändan.વેકેશન સંપત્તિ
વસવાટ કરો છો વિસ્તાર 45 મીટર
લોટ સાઇઝ 4 260 મીટર
રૂમ નંબર 1 રમ

ભાવ: 195 000 kR.

adress:
Sodalen 114, 860 25 Kovland
મોટા નકશા અને દિશા નિર્દેશો.

વધુ માહિતી અને ફોટા:
દલાલોનું જાહેરખબર.
નકશા, વગેરે સાથે Hemnet પર જાહેરખબર.