ការអញ្ជើញដើម្បីពិភាក្សានិងសំណួរអំពីអនាគតរបស់ Liden សុខាភិបាលកណ្តាល


Region Västernorrland bjuder nu på onsdag in dig som bor i Holm, Liden och Indal för att informera om det förslag som kan innebära en förändring för Hälsocentralen Liden.

Vi ser fram emot en dialog där vi kan fånga upp tankar och idéer att ta med i vårt fortsatta arbete med att utveckla en tillgänglig och patientsäker vård”, låter regionens företrädare hälsa.

De som håller informations mötet är Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör, och Pernilla Wikudd, verksamhetschef. Medverkar på mötet gör även Elina Arab, Vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

ពេលវេលានិងទីកន្លែង: ថ្ងៃពុធ 9 តុលា 18:30 i Sockenstugen i Liden

Läs mer om de nya förslagen i Sundsvalls Tidning
4/10: Stor oro i Liden när hälsocentral bantar: “Landsbygden ska utarmas totalt
2/10: Debatt; Bantningen av hälsocentraler – ett stort svek mot glesbygden
26/9: Hälsocentralen i Nacksta föreslås läggas ner – Stöde och Liden bantas till filialer

Läs mer om Hälsocentralen i Liden här på Holmbygden.se,

បញ្ចាំងវីដេអូសម្រាប់បទចម្រៀងដំបូងរបស់នាង Jessica Falk ស៊ុយអ៊ែដរបស់


Idag släpper Jessica från Anundgård, Holmes, musikvideon till sin första svenska låt – “Här med dig”. Texten är skriven vid sommarstugan i Hällingen och har filmats på Tyresö. Producent är artisten Erik Linder och Matilda Lundkvist.

Läs även mer om släppet här i Sundsvalls Tidning:
Artisten Jessica Falk släpper ny låt – för första gången på svenska: “Ett nära och genuint samarbete

Storytelling អំពីសត្វស្លាបនៅ Holmes

.

Holms Hembygdsförening inbjuder till en berättarkväll med bildvisning om fåglarna i Holm på torsdag 24 ខែតុលា, នៅ. 19.00.

.

.

.
.

Vilka är de vanligaste fåglarna i Holms skogar och sjöar?

Vilka ugglor hörs på nattinventeringarna?

Finns några av de rödlistade (hotade) arterna här?

Har du något du vill berätta eller fråga om?

Frågesport (1 X បាន 2) med priser.
.

.

.
.
Föreläsare
ពេត្រុស Berglund, Navarn, med hjälp av Titti Olsson, Östbyn.
Datum/tid: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 24 ខែតុលា, នៅ. 19.00
កន្លែង: Församlingshemmet, Anundgård
ផ្សេងទៀត: ការចូលរៀន 60 kr inkl. kaffe och smörgås

សូមស្វាគមន៍!

មិនមែនគ្រាន់តែ: គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅVästbyn

Just nu pågår räddningsarbetet vid en trafikolycka i Västbyn i Holm. Vägen är avstängd och en person är fastklämd, enligt Sundsvalls Tidning.
Läs mer om olyckan här på ST.nu.