លោក Alexander Hjelm Åslinទទួលរង្វាន់ជាមួយនឹងនំ

Indal-Holm och Lidens Centeravdelningar belönades Alexander Hjelm Åslin med tårta för sitt goda arbete med affär’n i Holm.

Läs mer om reportaget i ST.nu.

 

 

 

 

 

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *