មេដឹកនាំធ្វើការសម្រាប់គ្រឿងចក្របើកលើទឹកកក

.

.

Drakabergets ledarbeten pågår.

Det har bl.a. sladdats Kyrkstigen Storhullsjön-Holm, så att den är farbar. Likaså leden Holm-Liden.

.

.
För den som vill ta en söndagsutflykt öppnade även Hullsjöns skotercafé i helgen och har öppet söndagar framöver mellan 11.00-15.00.

អានបន្ថែម
Draka ក្លិបគ្រឿងចក្របើកលើទឹកកកលើភ្នំ, med länkar till hemsidan och facebook-sidan med fler bilder.
Storhullsjöns hemsida med bygdinfo om skotercafé m.m.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *