បទពិសោធភ្នំប្រកាសនៅក្នុងការលំហែ

បច្ចុប្បន្នភាព:

Nu finns Vettenbacken tillagd under ការកំសាន្ត, med en dagsfärsk artikel ur Sundsvalls Tidning.

Läs om backarna, öppettider, kontaktpersoner hemsida m.m.

 

 

.
Andra nyheter på Hemsidan är att ett gult genvägsfält på förstasidan lagts till med aktuella länkar. Det går nu även för alla att skriva in händelser i Holm-kalendern, t.ex. föreningsmöteten. Dessutom har på förslag från idé-mötet en idé-låda lagts till där DU kan dela med dig av dina kloka idéer för bygden.
Sidorna nås även under…/hbu-ft/folj-holmbygden-se/” និង “…/kontakt/ide-lada/“.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *