ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទេសន្តប្រវេសន៍បានអធិប្បាយ “Skandalhusen” ក្នុងដំណឹង


Oklarheterna tätnar kring Aros Energideklarationer och det planerade asylboendet i Holm och en rad andra orter. Omständigheterna uppmärksammas i dagens SVT Mittnytt. Migrationsverket kommenterar beslutet att i nuläget inte skriva något avtal med företaget. Bilder på tidigare misär vid boendena visas även från tiden då Johan Stendahl själv ägde fastigheterna.

12/11 SVT Mittnytt: Allt fler frågetecken i Holm

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *