សូមស្វាគមន៍មកកាន់ julauktion

Kyrkliga arbetskretsen anordnar den årliga julauktionen med bl.a. handarbeten, hembakat och lotterier. សូមអញ្ជើញមក, ropa in, fika och umgås!

ពេលវេលានិងទីកន្លែង: Fredag 29 ខែវិច្ឆិកានៅ. 19:00 på Församlingshemmet i Holm.
Utropare: លោក Thomas Åslin
Präst: Lars J Huss

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *