រូបភាពសន្និសិទសម្លឹងមើលÖsterström

Bilder på Holms kyrka och fotboll efterlyses!

Träpatronens Konferens & Kursgård i Österström efterlyser bilder på Holms kyrka både exteriöra och interiöra. Vi efterlyser även bilder på fotboll och Holmvallen. Vi vill använda bilderna i marknadsföringsmaterial kring bröllop och fotbollsläger i bygden.

Skicka bilder till tommie.vesterlund@gmail.com

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *