ជាតិសរសៃ Holmes: កិច្ចប្រជុំ info សម្រាប់សមាជិកនិងចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 23 januari
ពេល: 19.00-21.00
Plats: Församlingshemmet i Anundgård

Vi informerar bland annat om:

  • Pågående projektering dagsläge.
  • ជាការ: kalkyler kostnader
  • Bidragsansökningar mm.
  • Abonnemangsfrågor och övriga tjänster

Personal från vår samarbetspartner Servanet deltar. Mer detaljerad information inför mötet kommer även att finnas på Holms Fiberförenings Facebooksida.

OBS!! Viktigt att anmäla sig som medlem före den sista januari.
Sedan startar Upphandlingar o Bidragsansökningar

ការចុះឈ្មោះ, facebooksida och mera information:
holmbygden.se/holmfiber

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *