ការរស់ឡើងវិញនៃStorjärptjärn!

សូមស្វាគមន៍មកកាន់បញ្ចាំងនៃរដូវនេសាទថ្មីនៅក្នុងStorjärptjärnបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃពុធដែលបាន 2016 06 01. អាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយមានសាច់ប្រាក់, 100/ ថ្ងៃនៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្គត់ផ្គង់នៅÖsterströms Manor.

fiskevårdsområde Holmes

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *