កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ HSK ថ្ងៃអាទិត្យ 26/2

សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្លឹបកីឡានៅ Holmes Holmes កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ Vallen 26 ខែកុម្ភៈ 18.00.
ប្រផ្នូលបានបម្រើ.
សូមអានបន្ថែមអំពី Holmes Sportklubb.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *