កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ Holmes Fiskevårdsområdeថ្ងៃអាទិត្យ 19/3

.

.

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ Holmes FVO នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅផ្ទះ 18:00. សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឮអំពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះ, ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំឯកសារនិងឮអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងfiskevårdsområde Holmes.

សូមអានបន្ថែមពីការនេសាទ Holmes.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *