គុជខ្យង Holmes – Näsetsខ្សាច់រស់សម្រាប់លក់!

Nu finns möjligheten att förvärva en väl inarbetad camping vid Holmsjöns
strand i Västernorrlands län. ការអភិវឌ្ឍល្អ, unikt
vackert strandläge vid Holmsjön. 39 st Husvagnsplatser. 3 st stugor
សម្រាប់ជួល. ភោជនីយដ្ឋាន. Grillplatser. Strövområden.

Se fler bilder och läs mer på mäklarens hemsida:
Sandnäset 124, Michael Trolle

Se även sidan: “ការកំសាន្ត / សកម្មភាពនៅលើSandnäset

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *