ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅក្នុងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល HBU បច្ចុប្បន្នគឺ:

ប្រធាន លោក Niklas Wikholm
ប្រធានអនុប្រធាន Patrik Lindmark
Sekreterare មករាStrömberg
ហេរញ្ញិក លោក Glenn ពង្រីក
សមាជិក Marianne Fors
ជំនួស Ulf Andersson បាន
ជំនួស លោក Stefan Edin
ជំនួស Catrin Kolbäck
ជំនួស Christin Olsson

 

កិច្ចប្រជុំថ្មីប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមីនា.

សូមទាក់ទងមកយើងនៅទីនេះ.