ខ្សែភាពយន្តអំពី Holmes

សូមយកផ្នែកមួយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ដពរបស់យើងអំពី Holmes. ខ្សែភាពយន្តនេះគឺអាចប្រើបានទាំងនៅក្នុងស៊ុយអែដនិងអង់គ្លេស. ខ្សែភាពយន្ដពីតំបន់បង្ហាញទស្សនៈនេះ, អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុង Holmes អិម M បាន.

មើលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស?


ចុចលើប៊ូតុងការលេងនិងការទាញយកប្រយោជន៍ពីទស្សនៈពិសេសរបស់យើងនិង
អ្វីដែលស្រុកមានផ្តល់ជូន.

តើអ្នកចង់ទាញយកខ្សែភាពយន្តអំពី Holmes នេះ? សូមចុចនៅទីនេះ.