ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

I föreningen HBU’s styrelse sitter för närvarande:

Ordförande ನಿಕ್ಲಾಸ್ Wikholm
Vice ordförande ಪಾಟ್ರಿಕ್ Lindmark
Sekreterare ಜನವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಬರ್ಗ್
ಖಜಾಂಚಿ Glenn Widén
Ledamot Marianne Fors
Suppleant Ulf Andersson
Suppleant ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಡಿನ್
Suppleant Catrin Kolbäck
Suppleant Christin Olsson

 

Nytt årsmöte med omval av styrelsemedlemmar äger rum i mars.

Kontakta gärna oss här.