GimåforsBygdegårdsförening

GimåforsBygdegårdsföreningຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາວັດທະນະທໍາເຊັ່ນ: ສະແດງລະຄອນແລະຫ້ອງໂຖງຕອນແລງແລະວົງການສຶກສາຢູ່ໃນໃຈກາງຊຸມຊົນປັບປຸງໃຫມ່.
ສະຖານທີ່ແມ່ນເຊົ່າທີ່ຈະສະມາຄົມແລະບຸກຄົນ.

ສໍາລັບທຸລະກິດຍັງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງການຊັກທີ່ມີ washer ເຊົ່າ rough ສໍາລັບລາຄາລາຄາຖືກ.

ສະຖານຍັງໄດ້ດໍາເນີນການການດູແລຕີນ (Carina Lindström) ແລະບໍລິການນວດ (Chatarina Larsson) ຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
ໂທລະສັບ Margith Larsson 0691-400 11 ຫຼື gimafors.se