ഹൊല്മ്സ് ഫിസ്കെവ̊ര്ദ്സൊമ്ര̊ദെ വാർഷിക യോഗം വ്യാഴാഴ്ച 12/4

.

.

På torsdag håller Holms FVO årsmöte på Församlingshemmet klockan 19:00. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേൾക്കാൻ സ്വാഗതം, ta del av årsmöteshandlingar och höra vad som är på gång i Holms fiskevårdsområde.

Läs mer om Holms fiskevatten.

ഹ്ബു വാർഷിക യോഗം താങ്ങി 20/3

ചൊവ്വാഴ്ച, 20:e mars håller Holmbygdens Utveckling årsmöte. വന്നു കേൾക്കാൻ സ്വാഗതം, കാപ്പിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ ഹൊല്മ് വികസ്വര ഇരിക്കും.

സമയം സ്ഥലം: 20/3 19:00 på Församlingshemmet.
Läs mer om HBU och vad vi verkar för.

Stöd vår bygds utveckling och bli medlem du också (50 KR)!

ശൈത്യകാലത്ത് അവധി മകന്റെ ദിവസം അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ബച്കെന് ൽ ജൊഹനാസ്ബർഗ് ടോബോഗ്ഗാനിംഗ് ഒപ്പം കൊണ്ഗ്രെസ്സ്കാരോടും 7/3

അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ബച്കെന്.
På onsdagen 7 മാർച്ചിൽ. 17:00 är det pulkåkning, korvgrillning och kaffe i “അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ബച്കെന്”. Stora som små är välkomna att komma och åka pulka eller bara umgås!
.
#ശെഫെര്ദ്ശുത് bjuder på korv med bröd och saft/kaffe! Parkera uppe vid vägen eller ta en skotertur till brasan. സ്വാഗതം!

ചോദ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക വ്യക്തി
Niklas 0730-332944
.
.

പി.എസ്. Visste du att HBU står för elbelysningen i Allbergsbacken och ser till att hålla backen igång för barnen i bygden? ഇത് നിങ്ങളുടെ അംഗത്വം നന്ദി, ഈ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും! 😉

ദിശകൾ കാണാൻ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കുറിച്ച് അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ബച്കെന് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ദഗെന് നിന്ന് നേരത്തെ ചിത്രങ്ങൾ.

ഹൊല്മ് ജസീക്ക, റോക്കീ നിന്നും സംഗീത വീഡിയോI helgen släpper Jessica Falk med sin dotter Rocky deras nya singel Make a Change. Musikvideon är inspelad i Holm med omnejd och innehåller många vackra vyer från trakten.

Låten är inspelad till förmån för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i syfte att öka kunskapen i samhället kring barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador och till forskning kring hjärntrötthet.

Se videon ovan och läs mer i pressreleasen på popmuzik.se.