മൈഗ്രേഷൻ ബോർഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു “സ്കംദഉസെന്” വാർത്തയിൽ


Oklarheterna tätnar kring Aros Energideklarationer och det planerade asylboendet i Holm och en rad andra orter. Omständigheterna uppmärksammas i dagens SVT Mittnytt. Migrationsverket kommenterar beslutet att i nuläget inte skriva något avtal med företaget. Bilder på tidigare misär vid boendena visas även från tiden då Johan Stendahl själv ägde fastigheterna.

12/11 ആമൂന് മിത്ത്ംയ്ത്ത്: Allt fler frågetecken i Holm

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *