മിഷൻ ഓഡിറ്റ് കണ്ണു ഹൈക്കു എനർജി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

മിഷൻ ഓഡിറ്റ് കണ്ണു ഹൈക്കു എനർജി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.രാത്രി 20:00 ആമൂന് 1 ഐ മിഷൻ റിവ്യൂ ഹൈക്കു എനർജി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആൻഡ് ഫഗെര്ഹ്യ്ല്തന്. ഹൊല്മ് വസ്തുവകകൾ കടയാണ് സ്വീഡിഷ് മൈഗ്രേഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെ സ്വീഡൻ ചുറ്റും അഭയം താമസ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ കമ്പനി.
ഹൊല്മ് ൽ ഉള്ള അപ്രതീക്ഷിത ജൊഹാൻ സ്തെംദഹ്ല് മുതൽ വർഷങ്ങളായി വ്യക്തമാക്കുന്നു, പദത്തിന്റെ നഞ്ചുവെള്ളം കൊന്കുര്സദ്, മാസ്റ്റർ ബോബ് ശേഖരം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ വാങ്ങി (പിന്നീട് തൊബൊഹൊല്മ്). ഉടമസ്ഥാവകാശം പിന്നീട് ഫഗെര്ഹ്യ്ല്തന് പോയി, സ്വീഡിഷ് പ്രാദേശിക പൈതൃക സ്വത്ത് അടുത്തിടെ ഉടമകൾ ഹൈക്കു എനർജി പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വരെ. യൊഹാൻ സ്തെംദഹ്ല് ഇപ്പോഴും എന്ന പ്രതിനിധിയായി നിലകൊണ്ടു “ഫസ്തിഘെത്ഷ്കൊ̈തെസെല്ന്” വിവിധ ഉടമകൾക്കുള്ള.

ഹൈക്കു എനർജി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആൻഡ് ഫഗെര്ഹ്യ്ല്തന് ഒരേസമയം തൊബൊ വസ്തുവകകൾ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, ഉപ്പ്സാല പുറത്ത്. Även där har många hyresgästerna genom åren fått stå ut med oegentligheter och haft problem med hyresvärdarna. Dessa oegentligheter med hur fastigheterna skötts och hur hyresgästerna i Tobo bemötts synas ikväll av Uppdrag Granskning.
13/11: Läs mer om kvällens program på Hyresgästföreningens tidning Hem & വാടക.

Se Uppdrag Gransknings avsnitt om Aros Energideklarationer och Fagerhyltan här.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *