ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ് സമ്മേളനം നോക്കി ചിത്രങ്ങൾ

Bilder på Holms kyrka och fotboll efterlyses!

Träpatronens Konferens & Kursgård i Österström efterlyser bilder på Holms kyrka både exteriöra och interiöra. Vi efterlyser även bilder på fotboll och Holmvallen. Vi vill använda bilderna i marknadsföringsmaterial kring bröllop och fotbollsläger i bygden.

Skicka bilder till tommie.vesterlund@gmail.com

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *