ഹൊല്മ് ഫൈബർ: അംഗങ്ങളും മറ്റ് താൽപര്യമുള്ള വിവരം യോഗം

തീയതി: Torsdag 23 januari
കാലം: 19.00-21.00
Plats: Församlingshemmet i അനുംദ്ഗ̊ര്ദ്

Vi informerar bland annat om:

  • Pågående projektering dagsläge.
  • പോലെ: kalkyler kostnader
  • Bidragsansökningar mm.
  • Abonnemangsfrågor och övriga tjänster

Personal från vår samarbetspartner Servanet deltar. Mer detaljerad information inför mötet kommer även att finnas på Holms Fiberförenings Facebooksida.

ടെന്ഷനും!! Viktigt att anmäla sig som medlem före den sista januari.
Sedan startar Upphandlingar o Bidragsansökningar

രജിസ്ട്രേഷൻ, facebooksida och mera information:
holmbygden.se/holmfiber

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *