2 വർഷം മുമ്പ് “ഇവർ” – സ്മ്ഹി വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ്!

Att försöka ta sig till Liden var under natten-morgonen ingen större ide utan motoråg, helst skogsmaskin.
Två år sedan var det som “ഇവർ” പിൻവലിച്ചത്, ഇഫക്റ്റുകൾ അത്തരം ഒഴിവാക്കിയ ഗ്രിഡുകൾ ശേഷം കൂടെ പ്ലൊച്കെപിംന് ലിദെംവ̈ഗെന് സഹിതം. Nu går SMHI ut med ny en stormvarning mot kvällen på cirka 25 മിസ്. കൂടുതൽ വായിക്കുക Holmbygden/väder där du hittar länka till olika väderkällor, samt stormvarningar från SMHI.

Läs och se bilder från Stormen Ivar:
12/12 -13:
ഹൊല്മ് കടുത്ത കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ്
13/12 -13: കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവർ ശേഷം ഹൊല്മ് പ്രഭാവം

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്: Din hemberedskap നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പ് വസ്തുത കാണുക.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *