വിവരം ലംദ്സ്ബ്യ്ഗ്ദ്സ്രിക്സ്ദഗ് 2018: ഇടവക വീട്ടിൽ ഗ്രാമീണ അഫയേഴ്സ് ചർച്ച 23/11 ചെയ്തത് 19

Hela Sverige skall leva anordnar möte i Holm 23 നവംബര്.

The 23/11 സംയുക്തങ്ങൾ ആൻഡ് ഹൊല്മ്-ഇംദല്സ̈ല്വെന്-ലിദെന് ൽ പൊതുവെ ഗ്രാമീണ കാര്യ ചർച്ച ക്ഷണിച്ചു. Det är organisationen Hela Sverige skall leva (ഹ്ഷ്ല്) som håller i mötet och även politiker är inbjudna. Mötet är en del i förberedelserna för den så kallade Landsbygdsriksdag som skall hållas i Västernorrland 2018 och i samband med det ges byarna runtikring möjlighet att visa upp sig med lokala aktiviteter. För att vi ALLA ska kunna vara med, bjuder HSSL Västernorrland och Sundsvalls Kommunbygderåd nu in till ett första möte.

സമയം സ്ഥലം: ബുധനാഴ്ച 23/11 ചെയ്തത്. 19-21, Församlingshemmet i Holm.പിഡിഎഫ്
Affisch: Om du vill skriva ut inbjudan eller sätta upp en affisch hämta här .

Välkommen till en givande kväll, vi bjuder på fika!
HSSL Västternorrland & Sundsvalls Kommunbygderåd

Anmälan (för fikats skull) senast 21/11. Välj antal och tryck boka. Klart! (ഉറവിടം.)
Det går även bra att mejla Christina Antonsen på antonsenc@gmail.com eller sms’a/ringa tel.nr. 0730-33 29 44 (Niklas/HBU).


ടെന്ഷനും! Det står fel datum ovan i anmälan. Rätt datum är 23/11.

.Möte om landsbygdsfrågor.
Hela Sverige skall leva (ഹ്ഷ്ല്) är en riksorganisation som företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet. HSSL finns även på läns- och kommunnivå. കൂടുതൽ വായിക്കുക.
Landsbygdsriksdagen är en av Europas största mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor och har anordnats vartannat år sedan mitten av 1990-talet av Hela Sverige ska leva. കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിക്കുക.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *