2:ഒരു പുതിയ ബിൽഡ്

Radhus i Anundgård.Lägenheten är såld!
Bostadsrätt i Anundgård ett stenkast ifrån Holms Kyrka säljes, ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, (പുതുതായി ചായം അടുക്കള മുറി പ്ലസ് മുറിയില് ഒരു ബിറ്റ്). വലിയ തകദ് വെയിലേറ്റ് പ്ലസ് പുൽത്തകിടി ഭാഗമായി. Stort kall förråd i anslutning till lägenheten.

.

വിലാസം:
അനുംദ്ഗ̊ര്ദ് 195 C, 860 41 ലിദെന്
വലിയ മാപ്പും വഴികളും.

കോൺടാക്റ്റ്:
ബ്ര്ഫ്. അനുംദ്ഗ̊ര്ദ്, ഇവാ സിരാക്ഷോഭം 070-297 81 30.

.

.

തിരികെ വീട്ടിലേക്ക്.