ഒ̈സ്ത്ബ്യ്ന് ലെ ചാമിംഗ് നൂറാം

വിറ്റു!
ഒ̈സ്ത്ബ്യ്ന് 1:49 – Charmigt sekelskifteshus
vackert beläget vid Holmsjön 50 km från centrala Sundsvall

ഏരിയ:
Huset ligger i ett naturskönt område med skogen alldeles inpå knuten. Här finns mycket bra möjligheter till friluftsaktiviteter såsom bad, skid/motionsspår, fiske, jakt m.m.