ഒ̈സ്ത്ബ്യ്ന് ലെ ചാമിംഗ് നൂറാം

വിറ്റു!
ഒ̈സ്ത്ബ്യ്ന് 1:49 – കൽപിതകഥ നൂറാം
മനോഹരമായി ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് സ്ഥിതി 50 കേന്ദ്ര സുണ്ധ്സ്വല്ല് ൽ കിലോമീറ്റർ

ഏരിയ:
വീട്ടിൽ സമീപമുള്ള കാട്ടിൽ ഒരു മനോഹരമായ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി. പോലുള്ള നീന്തൽ പുറംകാഴ്ചകൾ വളരെ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്, സ്കൈ / വ്യായാമം ട്രാക്ക്, മീൻ, വേട്ടയാടൽ എംഎക്സ്എം.