ഡീപ് പൈപ്പ് ൽ അവധിക്കാല വീട്

വിനോദം വീട്ടിൽ വിലക്കുന്നതു! ഹൊല്മ് പുതിയ ഉടമകൾ സ്വാഗതം!

Välkommen till denna trevliga stuga med trädgårdstomt.
Uteplats med trädäck. രണ്ടു കിടക്കകളുള്ള നായ്ക്കൂട് ഒരു വിതരണ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. ബീച്ച് ജെട്ടിയിൽ ആൻഡ് ബർത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ദൂരം.