കുടിൽ വാടകയ്ക്ക് ചായ്വുള്ള

Fritidshuset är sålt! ഹൊല്മ് പുതിയ ഉടമകൾ സ്വാഗതം!


Fin sommarstuga med två rum och kök. Fullt utrustat kök och duschrum. Trevlig
strandtomt med egen brygga i Holmsjön. Gäststuga och förrådsbyggnad. Inglasad altan med fin utsikt mot sjön.