കുടിൽ വാടകയ്ക്ക് ചായ്വുള്ള

Fritidshuset är sålt! ഹൊല്മ് പുതിയ ഉടമകൾ സ്വാഗതം!


രണ്ട് മുറികളും അടുക്കള മനോഹരമായ വേനൽക്കാല കോട്ടേജ്. Fullt utrustat kök och duschrum. Trevlig
strandtomt med egen brygga i Holmsjön. Gäststuga och förrådsbyggnad. Inglasad altan med fin utsikt mot sjön.