കുടിൽ വാടകയ്ക്ക് ചായ്വുള്ള

വിനോദം വീട്ടിൽ വിലക്കുന്നതു! ഹൊല്മ് പുതിയ ഉടമകൾ സ്വാഗതം!


രണ്ട് മുറികളും അടുക്കള മനോഹരമായ വേനൽക്കാല കോട്ടേജ്. പൂർണ്ണമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അടുക്കള ഷവർ മുറി. നല്ല
ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് ഇതിന്റെ ജെട്ടിയിൽ താന്കള്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സംഭരണവും കെട്ടിടം. തടാകത്തിന്റെ വലിയ കാഴ്ചകൾ സംപ്രേഷണം മണ്ഡപത്തിൽ.