കളപ്പുരയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹോമ്സ്ടെഡ്

Bostaden är såld.
തൊര്പ്സ്ത̈ല്ലെ എനിക്ക് സ്ജൊ̈അ̈ംദന്.
Torpställe med enskilt läge i Holsjöändan. Bostadshus med enklare standard. Ladugårdsbyggnad med bra förvaringsmöjligheter och möjlighet att ha häst. Garage och förrådsbyggnad. Renoveringsbehov.

വസ്തുത:
Karta Sjöändan.Bostadstyp Fritidshus
Boarea 45
Tomtarea 4 260
Antal rum 1 മദ്യം

Pris: 195 000 KR.

വിലാസം:
Sodalen 114, 860 25 കൊവ്ലംദ്
Stor karta och vägbeskrivning.

Mer information och bilder:
Annons hos mäklare.
Annons på Hemnet med kartor etc.