കളപ്പുരയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹോമ്സ്ടെഡ്

Bostaden är såld.
തൊര്പ്സ്ത̈ല്ലെ എനിക്ക് സ്ജൊ̈അ̈ംദന്.
Torpställe med enskilt läge i Holsjöändan. Bostadshus med enklare standard. Ladugårdsbyggnad med bra förvaringsmöjligheter och möjlighet att ha häst. Garage och förrådsbyggnad. Renoveringsbehov.

വസ്തുത:
Karta Sjöändan.Bostadstyp Fritidshus
ഏരിയ 45 ച.മീ
ലോത്ത് വലിപ്പം 4 260 ച.മീ
മുറികളുടെ എണ്ണം 1 മദ്യം

വില: 195 000 KR.

വിലാസം:
Sodalen 114, 860 25 കൊവ്ലംദ്
വലിയ മാപ്പും വഴികളും.

Mer information och bilder:
Annons hos mäklare.
മാപ്പുകൾ, തുടങ്ങിയ ഹെമ്നെത് പരസ്യം.