അതിശയകരമായ കാഴ്ചകൾ നൈസ് വില്ല

Fastigheten är såld! Varmt välkomna nya Holmbor!Vinterbild av huset.Med högt läge i en naturskön omgivning ligger denna solgula 1 1/2 plans villa med källare. 5 വര്ഷം, nytt badrum 2013. Uppvuxen trädgårdstomt med utsikt över Holmsjön. Varmgarage och gott om plats för förvaring. Pelletspanna.

വസ്തുത
ഏരിയ 126 ച.മീ
Biarea 79 ച.മീ
ലോത്ത് വലിപ്പം 2 245 ച.മീ
മുറികളുടെ എണ്ണം 6 മദ്യം.
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെലവ് 35 097 / വർഷം

വിലാസം:
അനുംദ്ഗ̊ര്ദ് 171, 860 41 ലിദെന്
വലിയ മാപ്പും വഴികളും.

Mer information och bilder:
Annons hos Swedbank Fastighetsbyrån.
മാപ്പുകൾ, തുടങ്ങിയ ഹെമ്നെത് പരസ്യം.

ചിത്രങ്ങൾ (വലിയ വലിപ്പം കാണാൻ ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്ക്)