ഗിമ̊ഫൊര്സ് ലെ വില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില്

വീട്ടിൽ വിലക്കുന്നതു!
ഗിമ̊ഫൊര്സ് 211
ഈ വില്ല Alt കണ്ടെത്താൻ വനം വെള്ളവും രണ്ട് സാമീപ്യം കൊണ്ട് ദെലിഘ്ത്ഫുല്ല്യ് പ്രശാന്തസുന്ദരമായ പരിസ്ഥിതി. സമയം നിവാസികൾക്ക്. വിപുലീകരിച്ച് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധാരണം. ബീച്ച് ലഭ്യമായ ഓട്ടവും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടയ്ക്കുക. BOD ഉപയോഗിച്ച് carport, വൊഒദ്ശെദ്. സൂര്യൻ എല്ലാ മണിക്കൂർ ആസ്വദിക്കാൻ നടുമുറ്റം. കാണുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബുക്ക് സ്വാഗതം.

വസ്തുത:
കര്ത.സ്വത്തവകാശം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു വില്ല.
ഏരിയ 157 ച.മീ.
ലോത്ത് വലിപ്പം 1 514 ച.മീ.
മുറികളുടെ എണ്ണം 6 മദ്യം.
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെലവ് 23 400 / വർഷം.

.
വിലാസം:

ഗിമ̊ഫൊര്സ് 211, 860 41 ലിദെന്
വലിയ മാപ്പും വഴികളും.

44ബ്ജ്ല്ഗ്ര്൩൩ച്നിഎബ്൫പ് 44ബ്ജ്ല്ലഅഫ്ച്നിഎബെമ് 44ബ്ജ്ല്ംമ്ക്൧ച്നിഎബ്മ്൦ 44ബ്ജ്ല്ന്ച്൬ദ്ച്നിഎബ്പ്ല് 44ബ്ജ്ലൊഅ൭ദ്ച്നിഎബ്ത 44ബ്ജ്ലൊഉല്വ്ച്നിഎച്൦വ് 44ബ്ജ്ല്പ്ജ്൮ഹ്ച്നിഎച്൪ക് 44ബ്ജ്ല്ക്൭ല്൫ച്നിഎച്൮൮ 44ബ്ജ്ല്ക്ത്ക്൫ച്നിഎച്ബ്ത് 44ബ്ജ്ല്ര്ജ്ത്ത്ച്നിഎച്ഫി 44ബ്ജ്ലു൩ഫ്൫ച്നിഎച്ക്ഹ് 44ബ്ജ്ലുഒഅവ്ച്നിഎചു൬ 44ബ്ജ്മ്൦ഹ്സ്ന്ച്നിഎദ്൫ഗ് 44ബ്ജ്മ്൨ല്ബ്വ്ച്നിഎദ്ഗ്ഫ് 44ബ്ജ്മ്൫ഗു൫ച്നിഎദ്വ്൩ 44ബ്ജ്മ്൬ത്ഗ്ല്ച്നിഎഎ൬ദ് 44ബ്ജ്മ്൪൬൮പ്ച്നിഎദ്ന്പ് 455ക്൬ത്സ്൪ഹ്൨മ്ച്൦ല്൪ക് 455ക്൬വ്൮ച്൯൨മ്ച്൦ല്൬എ 455ക്൭അ൭ത്൯൨മ്ച്൦ല്ജ്൪ 455ക്൭അഷ്വ്൨മ്ച്൦ല്ക്൧ 455ക്൭൧ക്വ്ന്൨മ്ച്൦ല്൯൫ 455ക്൭൫ഫ്പ്ത്൨മ്ച്൦ല്ദ്മ് 455ക്൭൮ഫ്൧ഹ്൨മ്ച്൦ഌഅ 455ക്൭൦൮൫ദ്൨മ്ച്൦ല്൭ബ് 455ക്൭൪൨൭൭൨മ്ച്൦ല്ബ്സ് 455ര്൦൦സ്ഫ്൭അ൮കിഫ്൦൬