വില്ല എനിക്ക് വികെ

വീട്ടിൽ വിലക്കുന്നതു! ഹൊല്മ് പുതിയ ഉടമകൾ സ്വാഗതം!

Vike 211vid Holmsjön. Här finner man lugn och harmoni!


Äldre gård/fritidshus med timmerstomme, 5 വര്ഷം, 99 ചതുരശ്ര, med fin strandtomt vid sjön. Skogs-och åkermark och på hela 32.000 ചതുരശ്ര. Härbre, jordkällare, varmbonat friggebod, vedbod. Perfekt för naturälskaren och fiskeintresserade.

Större fastighetskarta här