ഹൊല്മ്സ് ഹുസ്മൊദെര്സ്ഫൊ̈രെനിന്ഗ്

ഛ്രിസ്ത്മസ്മര്കെത് ഹൊല്മ്സ് മെസേജ് 'ലീഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹൊല്മ് മെസേജ് 'ലീഗ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ബന്ധം ആണ്, വിനോദത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മറ്റ് വീട്ടമ്മമാർ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ക്രിസ്മസ് വിപണി സ്ലാബ് ഏർപ്പാട്.

2011 കൂടെ സമബെതെ ൽ അനൊര്ദ്നദെ ഹൊല്മ്സ് ഹുസ്മൊദെര്സ്ഫൊ̈രെനിന്ഗെന് ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ് കോൺഫറൻസ് & കുര്സ്ഗ̊ര്ദ് ക്രിസ്മസ് വിപണി സുണ്ധ്സ്വല്ല് നിരവധി ബസ് ഓപ്ഷനുകൾ ക്രിസ്മസ് ഡിന്നർ. ഒരു ബസ് ഓപ്ഷനുകൾ ആരാധനയ്ക്കായി സ്റ്റോപ്പുകൾ കൂടി ലിദെന് ചർച്ച് സഞ്ചരിച്ചു.

കോൺടാക്റ്റ്:
Angelica ഹ്ജെല്മ് 070-307 06 46