ഗെയിം സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഫലങ്ങളും പട്ടിക

Noകുറുക്കുവഴികൾ
Spelprogram och träningar
Aktuella resultat, tabeller och matcher
Spelprogram för DM
– മികച്ച പ്രകടനം, പുബ്ലിക്ലിഗ, Guldfemman m.m.
Tidigare års tabellerresultat under 2000-talet
Tidigare års serieplaceringar under 2000-talet


A-LAGSKALENDERNHSK’s match- och träningsprogram
Direktlänk: holmssk.se/kalender.
Visa endast matchdagar ഇവിടെ (även GIF Sundsvalls och Landslagets spelprogram).

A-lagskalendern i programformat (വാടക. träningar)
Dra med fingret i rutan eller i rullisten och tryck/klicka på de gröna posterna för mer information.

A-lagskalendern i månadsformat (വാടക. träningar)
Klicka på kalenderposterna för mer information.
Bläddra framåt/bakåt med de blå knapparna nedan.

Kalendern i andra format för synkning i mobil/platta/dator:
När du synkroniserat din mobil får du sedan automatiskt A-lagets match- och träningstider uppdaterade i din mobil.
ടെന്ഷനും! Klicka här för att lägga in match- och träningstider i din egen kalender.

  • Har du Androidtelefon eller ett Gmail/Google-konto? I så fall har du även tillgång till Google Kalender vilken kan ses både i datorn och i din mobiltelefons kalender. ക്ലിക്ക് Klicka på följande knapp i kalendern ovan för att lägga till i din personliga Google Kalender. i kalendern ovan och följ anvisningarna. Gå sedan in i dina kontoinställningar i din mobil och se till att Google-kontot synkroniserar sin kalender med mobilen. Gå sedan in i din mobils kalenderapp och bocka i för att visa A-lagskalendern.
  • Har du Iphone? Gå till holmbygden.se/hsklalender (= direkt hit) i din mobila webbläsare och KOPIERA följande adress (håll fingret på):
    https://www.google.com/calendar/ical/17ver3oa5j28lfhqt8tq6lq6e8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

    Stäng sedan webbläsaren och gå sedan in i din telefonsInställningar“, “ഇ-പോസ്റ്റ്. kontakter, kalendrar“, “Lägg till konto“, “Annat“, “Lägg till prenumererad kalender“, klistra in adressen från ovan (håll fingret på en stund för att få uppKlistra in”).

Menyerna kan se lite olika ut beroende på telefonmodell.

Du kan även bädda in kalendern på din egen webbplats eller blogg med verktyget här.


AKTUELLA RESULTAT, TABELLER OCH KOMMANDE MATCHER

Senaste resultat Division 5 2018
Läs matchreferatet på holmssk.se/അലഗെത് och på div 5 Lokalfotbollen.nu ന് മെദെല്പദ്.

Kommande matcher Division 5 2018

പട്ടിക ഡിവിഷൻ 5 2018

Tabell DM Grupp 5 2018

Holms SK spelschema 2018
Klicka på respektive match för detaljerad matchinfo.


SKYTTELIGA OCH PUBLIKLIGA M.M.

ഗെയിം സോഫ്റ്റ്വെയർ, സ്കോറർ, publikliga 2017
മികച്ച പ്രകടനം 2016: ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ, Alla lag 2016: ഡിവിഷൻ 5
പുബ്ലിക്ലിഗ: ഡിവിഷൻ 5 2016.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
A-lagets അഥവാ Holms Sportklubbs സൈറ്റ്.
.


TIDIGARE ÅRS TABELLER OCH RESULTAT UNDER 2000-TALET

2017 ഡിവിഷൻ 5
മികച്ച പ്രകടനം 2016: ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ, Alla lag: ഡിവിഷൻ 5
പുബ്ലിക്ലിഗ 2017: ഡിവിഷൻ 5.

2016 ഡിവിഷൻ 5
മികച്ച പ്രകടനം 2016: ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ, Alla lag: ഡിവിഷൻ 5
പുബ്ലിക്ലിഗ: ഡിവിഷൻ 5 2016.

2015 ഡിവിഷൻ 5
മികച്ച പ്രകടനം: ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ, Alla lag: ഡിവിഷൻ 5.
പുബ്ലിക്ലിഗ: ഡിവിഷൻ 5 2015.

2014 ഡിവിഷൻ 5
മികച്ച പ്രകടനം: ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ (വാടക. gula/röda kort), Alla lag: ഡിവിഷൻ 5.
ഗുല്ദ്ഫെംമന് 2014: HSK’s Guldfemmansida, 2014:Läs hur det gick för spelarna på Guldfemman 2014.

2014 Distriktsmästerskap
1/16-final 2014-06-18 Torpshammars IF – ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ 4-1

2013 ഡിവിഷൻ 5 Grundspel/Vår (5:ഒരു) (april-augusti)
Lag 1-8 kvalificerade sig till Div. 5 Höst och lag 9-16 till Div 6 വീഴ്ച.

2013 ഡിവിഷൻ 5 വീഴ്ച (5:ഒരു)

2013 Distriktsmästerskap (delad 9:ഒരു)

1/32-final 2013-05-22 19:00 ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ – ബാധ്യസ്ഥരല്ല കൊവ്ലംദ്സ് 6-4 (ശേഷം)
1/16-final 2013-06-12 19:00 ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ – Lucksta IF 3-0
1/8-final 2013-07-24 19:00 ഹൊല്മ്സ് എസ് കെ – അന്ഗെ ബാധ്യസ്ഥരല്ല 0-4 (0-0 ഇതിനായി 60 എന്നോട്, HSK utslaget.)
Distriktsmästerskapets samtliga matcher 2013.

2013 Cuper
Berners Cup, Värmecupen

.

2012 ഡിവിഷൻ 5 (5:ഒരു)


ഉറവിടം: SvFF och resultat från Holmbygden.se’s SMS-massutskick 2012.

പുബ്ലിക്ലിഗ 2012

.

2011 ഡിവിഷൻ 5 (5:ഒരു)

പുബ്ലിക്ലിഗ 2011
ഉറവിടം: SvFF.

.

2010 ഡിവിഷൻ 5 (6:ഒരു)

പുബ്ലിക്ലിഗ 2010
ഉറവിടം: SvFF.

2010 ഡിവിഷൻ 6 (12:ഒരു)

.

2009 ഡിവിഷൻ 5 (8:ഒരു)

2009 ഡിവിഷൻ 7 (3:ഒരു) “B-laget

.

2008 ഡിവിഷൻ 5 (6:ഒരു)

.

2007 ഡിവിഷൻ 4 (12:ഒരു)

.

2006 ഡിവിഷൻ 5 (3:ഒരു)

2006 ഡിവിഷൻ 5 Reserv. (5:ഒരു)

.

2005 ഡിവിഷൻ 5 (4:ഒരു)

.

2004 ഡിവിഷൻ 5 (3:ഒരു)

.

2003 ഡിവിഷൻ 4 (10:ഒരു)

.

2002 ഡിവിഷൻ 4 (7:ഒരു)

.

2001 ഡിവിഷൻ 4 (4:ഒരു)

.


TIDIGARE ÅRS SERIEPLACERINGAR UNDER 2000-TALET

Sammanställning (med SvFF-länkar) av tidigare resultat för Holms Sportklubb
2012 div 5 (5:ഒരു): Tabell och resultat, പുബ്ലിക്ലിഗ, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ
2011 div 5 (5:ഒരു): Tabell och resultat, പുബ്ലിക്ലിഗ, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ
2010 div 5 (6:ഒരു): Tabell och resultat, പുബ്ലിക്ലിഗ, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ
2010 div 6 (12:ഒരു): Tabell och resultat, പുബ്ലിക്ലിഗ, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ*
2009 div 5 (8:ഒരു): Tabell och resultat,
2009 div 7 (3:ഒരു): Tabell och resultat, DM, Pojkar Div. 2, div. 9 (“Visa tävlingar”)
2008 div 5 (6:ഒരു): Tabell och resultat, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ*, Pojkar P14
2007 div 4 (12:ഒരു): Tabell och resultat, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ*
2006 div 5 (3:ഒരു): Tabell och resultat,
2006 div 5 Reserv. (5:ഒരു): Tabell och resultat, Pojkar 10, Pojkar 12 (“Visa tävlingar”)
2005 div 5 (4:ഒരു): Tabell och resultat,
2004 div 5 (3:ഒരു): Tabell och resultat,
2003 div 4 (10:ഒരു): Tabell och resultat,
2002 div 4 (7:ഒരു): Tabell och resultat, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ*
2001 div 4 (4:ഒരു): Tabell och resultat, ഹൊല്മ് മുൻനിര സ്കോറർ*
* Felaktiga målskyttetabeller (ej överensstämmande med totalt antal gjorda mål).

ഉറവിടം: Holmresultat det senaste decenniumet på SvFF hemsida.

Har du en bra översikt över tidigare års resultat är du välkommen skicka den oss.