ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ്സ് ബാഗുകളും ഹോളിഡേ കോമ്പൗണ്ട്

ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മനോഹരമായ ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ് സമീപത്ത് ആണ്. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. നല്ല ഭവനങ്ങളിൽ അപ്പം വൈമുഖ്യം ആർക്കും കുറിച്ച് ഊഷ്മളമായ ബകെഹൊഉസെ കീറി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി. 40 കുറഞ്ഞ വേണ്ടി വിസ്തീർണമുള്ള.

Hyra av bagarstuga: 50 KR.

ആർക്കും, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിയമങ്ങൾ / നിയമാവലികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അസോസിയേഷൻ ഉള്ളിൽ NDF ആയാലും, അംഗങ്ങളാകാൻ. എന്നാൽ, ആ അംഗങ്ങൾ ഹൊല്മ് പാരിഷ് അതിരുകൾ വസിക്കുന്ന വേണ്ടി മാത്രം വോട്ട് അവകാശം. För övriga beviljas stödjande medlemskap. മാർച്ചിൽ തുടക്കത്തിൽ തീരുമാനം പ്രകാരം 2016 അംഗത്വ ഫീസ് 50 / വർഷം ഹംദെല്സ്ബന്കെന് ക്ലിയറിങ് നമ്പർ പണം വേണം 6344, കണക്ക് 980 259 398, ഒബ്ഫ്. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
17/3 -16: ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ്സ് ബ്യ്ഗ്ദെഗ̊ര്ദ്സ്ഫൊ̈രെനിന്ഗ് ംയ്സ്തര്തര്!
10/5 -18: ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ് ൽ ഫ്ലെഅമര്കെത്

കോൺടാക്റ്റ്
ചരിന ഹുല്ത്മന് 0692-300 92 (ബകെഹൊഉസെ എന്ന വാടകയ്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നു).
.

(Före detta Österströms Bygdegårdsförening)
(Föreningen hette före 2016 “ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ്സ് ബ്യ്ഗ്ദെഗ̊ര്ദ്സ്ഫൊ̈രെനിന്ഗ്” och var länge fastighetsägare av den s.k. “പഴയ സ്കൂൾ” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)

സംയുക്തങ്ങൾ വരെ