കമ്പനികൾ

Här finner du näringsidkare i Holm. Att stödja de lokala företagen gynnar alltid en levande bygd!

Vill Du synas här med ditt företag? Kontakta oss!
Visste du att företag i Holm har
10% lägre arbetsgivaravgift?

Max Måleri (Sponsor av Holmbygden.se!)
Mångårig erfarenhet inom målning och tapetsering. Såväl invändigt och utvändigt.
കോൺടാക്റ്റ്: മാക്സ് വിഖൊല്മ് 070-669 44 52, max@maxmaleri.se
വെബ്സൈറ്റ്: MaxMåleri.se

.

EkoSkin
EkoSkinDiplomerad ekologisk hudvårdsterapeut som erbjuder ansikts- ഒപ്പം kroppsbehandlingar, samt försäljning av 100% ekologiska hudvårdsprodukter. Ekologisk hudvård utan kompromisser. Exklusiv och naturlig näring för din hud.
കോൺടാക്റ്റ്: Martha Widèn 073-650 52 78, info@ekoskin.se
വെബ്സൈറ്റ്: www.ekoskin.se

.

ട്രേഡിങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു
Friluftsföretag som arrangerar fiske-, jakt-, bär- och andra naturupplevelser.
കോൺടാക്റ്റ്: റോളണ്ട് ഹുല്ത്മന് – 070-222 19 79, r.h@entretrading.com
വെബ്സൈറ്റ്: entretrading.se


Taxi i Holm AB
കോൺടാക്റ്റ്: Hans Wiklund – 070-273 84 00

 


Urban Andersson Taxi

കോൺടാക്റ്റ്: Urban Andersson – 070-678 99 86

Örjans Taxi i Vike
കോൺടാക്റ്റ്: Örjan Elfström – 070-675 72 22

Lindahls Golv & Kakel AB
Arbetar med alla typer av ytskikt för golv, från klinkers till plastgolv.
കോൺടാക്റ്റ്: Roger Lindahl 070-602 01 55,
post@lindahlsgolv.se
വെബ്സൈറ്റ്: lindahlsgolv.com

 

കെ. Lind Bygg
Utför renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationerbåde stora och små jobb.
കോൺടാക്റ്റ്: Krister Lind 073-035 87 23, k.lindbygg@live.se
വെബ്സൈറ്റ്: klindbygg.se

 

Thomas Sjölund Bygg & Finsnickeri AB
Bred kompetens inom byggnation och finsnickeri.
കോൺടാക്റ്റ്: Thomas Sjölund – 070-572 58 64, info@sjolundbyggofinsnickeri.se
വെബ്സൈറ്റ്: sjolundbyggofinsnickeri.se

 

Norlings Mark & Trä
Utför grustransporter, mark och anläggnings-arbeten, schakt, dräneringar, VA och maskin-transporter. Vi ordnar det mesta på markplan. Bara höra av er så löser vi problemen åt er.
കോൺടാക്റ്റ്: Kent Norling 070-342 77 15,
kent-norling@hotmail.com
.C Lindahl Åkeri Holm AB

കോൺടാക്റ്റ്: Christer Lindahl – 070-326 76 76

 

Benny Hultmans Transport AB
കോൺടാക്റ്റ്: Benny Hultman – 070-266 82 02

 Ola Vesterlunds Åkeri AB

കോൺടാക്റ്റ്: Ola Vesterlund – 070-336 39 94

 

 

ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ് കോൺഫറൻസ് & കുര്സ്ഗ̊ര്ദ്
Här hittar du boende, restaurang, aktiviteter, underhållning m.m.
കോൺടാക്റ്റ്: Tommie Vesterlund – 0692-301 00, tommie@trapatronen.se
വെബ്സൈറ്റ്: osterstrom-konferens.se

ത്ര̈പത്രൊനെന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് & വിനോദസഞ്ചാരം
Persontransporter för privatpersoner, കമ്പനികൾ, föreningar och organisationer. Bussar i olika storlekar, alla med alkolås. Erfarna yrkeschaufförer med trygg hand.
കോൺടാക്റ്റ്: Tommie Vesterlund – 0692-301 00
വെബ്സൈറ്റ്: osterstrom-konferens.se/pt.html

 

സംദ്ന̈സ്ബദെന് ക്യാമ്പിംഗ് & ഭോജനശാല
മനോഹരമായി തടാകം ഹൊല്മ് സ്ട്രിപ്പ് കരയിൽ സ്ഥിതി ക്യാമ്പിംഗ്. ചീത്ത, സേവിക്കാൻ, മിനിഗൊല്ഫ്, വള്ളം, ജെറ്റ് വിമാനം, ട്യൂബും, ഫിസ്കെ മ്.മ്.
കോൺടാക്റ്റ്: Diane Andersson 076-826 89 14, info@sandnasbadenscamping.se
വെബ്സൈറ്റ്: sandnasbadenscamping.se

സുന്നംസ്ജൊ̈
Uthyrning av timrad stuga, spa med bastu och bubbelpool, വള്ളം, kajak och anordning av aktiviteter vinter som sommar.
കോൺടാക്റ്റ്: എലിഅഷൊന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – 070-640 32 84, sunnansjo_holm@hotmail.com
വെബ്സൈറ്റ്: sunnansjo.net (ഒപ്പം holmbygden.se/boende/)

.
Norrland & CoEvent & Upplevelser
Arrangerar event och upplevelser för grupper och företag. Hyr även ut evenemangsutrustning.
കോൺടാക്റ്റ്: Patrik Lindmark 070-646 69 00, info@norrlandco.se
വെബ്സൈറ്റ്: www.norrlandco.se

 

FLER FÖRETAG MED ANKNYTNING TILL BYGDEN

SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
വെബ്സൈറ്റ്: sca.com/skog
കോൺടാക്റ്റ്: Börje Albertsson (ലിദെന്) 070-347 66 07 Alt. 0692-220 01

 

Callans Trä ABSågverk.
വെബ്സൈറ്റ്: callanstra.se
കോൺടാക്റ്റ്: Vxl 0691-66 20 00 Alt.
Skogsavdelningen 0691-66 20 20