മീൻപിടുത്തം / ഹൊല്മ്സ് ഫിസ്കെവ̊ര്ദ്സൊമ്ര̊ദെ

ഇവിടെ വലിയ മാപ്പ്.

ഹൊല്മ് ന്റെ ഫിഷറി സംരക്ഷണ ആണ് 45 വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സുണ്ധ്സ്വല്ല് കിലോമീറ്റർ. ഹൊല്മ് ജില്ലാ തടാകങ്ങൾ സമ്പന്നമാണ് വേനലും വർഷവും ഒരു പ്രാപഞ്ചിക മീൻ കൊണ്ട് തോടുകളും. ഇവിടെ പുഴമീൻ ആകുന്നു, പ്രതീകം, സിക്, മഴവില്ല്, ബാസ്, പികെ. ത്.ഒ.മ്. utrikes fiskeresor arrangeras.

“ഹൊല്മ് കടൽ ആഴമുള്ള കവറില് ഉയർന്ന ട്രൗട്ട്”
ഹൊല്മ് മീൻപിടിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുക ഇവിടെ സുണ്ധ്സ്വല്ല് തിദ്നിന്ഗ് ൽ, പല ചിത്രങ്ങൾ വിപുലമായ ലേഖനം.
.

Fiskekort
För allt fiske krävs fiskekort. Fiskevattnen i Holm sköts av ഹൊല്മ്സ് ഫിസ്കെവ̊ര്ദ്സൊമ്ര̊ദെ, bortsett från de utarrenderade sjöarna Hästjärn (se hasttjarn.se) och Lövåstjärn (se ട്രേഡിങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു).
•.I Stor-Järptjärn kan du fiska exklusiv fjällröding och öring. För fiske i Stor-Järptjärn säljes endast dygnskort och särskilda regler gäller. കൂടുതൽ വായിക്കുക Holms fvo underStor-Järtjärnen.
• För Lill-Järptjärn gäller särskild upplåtelse. കൂടുതൽ വായിക്കുക Holms fvo underFöretagsfiske/privata arrangemang.

PRISLISTA (uppdaterad 20180727)
.
Typ av kort Tidsperiod Pris
Fiskekort årskort 200 KR
Fiskekort veckokort 120 KR
Fiskekort dygnskort 60 KR
Fiskekort i Stor-Järptjärn dygnskort 120 KR
Trolling 4 beten dygnskort 100 KR
Trolling 10 beten dygnskort 250 KR
Trolling 10 beten 3 dygn 500 KR

Trolling 4 beten årskort 500 KR
Trolling 10 beten årskort 1500 KR

Fiskekorten köps via;
സ്വിശ് ഇതിനായി 123 442 59 14. Skriv utifrån tabellen ovan; “Typ av kort, tidsperiod (och gärna och ditt bilregnr)”. ത്.എക്സ. “Fiskekort i Stor-Järptjärn, dygnskort, ABC123“,
ഓൺലൈൻ via visit visitsundsvall.se,
Sandnäsets Camping 076-826 89 14,
• eller hos nedanstående styrelseledamöter എനിക്ക് ഹൊല്മ്;
ചായ്വ് 129 – റോളണ്ട് ഹുല്ത്മന് (070-222 19 79)
ഒ̈സ്തെര്സ്ത്രൊ̈മ് 120 – ജാൻ സ്ത്രൊ̈ംബെര്ഗ് (070-209 47 41)
അനുംദ്ഗ̊ര്ദ് 122 – മാക്സ് വിഖൊല്മ് (070-669 44 52)
ലൊവികെന് 135– സ്റ്റെഫാൻ ബാരിഗ്ഡ (070-303 31 66).
Gruppkort till föreningar vid pimpeltävlingar och liknande arrangemang. Riktpris 10 kr/deltagare och dag. Dessa kort försäljes endast genom styrelsen.

Fiskeregler
För fisket kan det skilja sig olika regler beroende på vilken fisk du fiskar, vart du fiskar, med vilket redskap och om du är ortsbo eller inte. Eget fiske med kräftor är förbjudet, men organiserat provfiske görs för utvärdering av beståndet (vid intresse; കീത്ത് സഹ്ലിന് 070-374 10 35). Fiskereglerna hittar du på Holms fvo’s hemsida.

മത്സ്യബന്ധന ടൂറിസം വികസന
ഹൊല്മ് ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധന ടൂറിസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ഹൊല്മ് ഫിഷറി കൺസർവേഷൻ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹുശ̊ല്ല്നിന്ഗ്ഷ̈ല്ല്സ്കപെത̈സ് ഒരു സ്.ച്.. “ലെഅദെര്പ്രൊജെക്ത്”. കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിക്കുക (പിഡിഎഫ്).

Boende under fiskeresan
Söker man strandnära boendealternativ finns സംദ്ന̈സ്ബദെംസ് ക്യാമ്പിംഗ്. Här hittar du även andra alternativ för stuguthyrning och boende.
.

ഹൊല്മ് ലെ ആൾക്കാർ ഫിഷിംഗ്..
ഫിഷിംഗ് നൗക
നിങ്ങൾ ചെറുതോണികൾ ഒരു മനോഹരവും സവാരി ഉപയോഗിച്ച് മീൻ സംയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൊല്മ്സ് സ്പൊര്ത്ക്ലുബ്ബ് വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ ചെറുതോണികൾ ആകുന്നു.
കൂടുതൽ വായിക്കുക നിരക്കുകളും കാണുക.

.

ഹൊല്മ് തടാകം അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാപ്പ് കാണുക.ഹൊല്മ് തടാകം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ മാപ്പ്
ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് വഴിയാണ് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാരണം അജ്ഞാതം ഒഴിവാക്കാൻ #ശെഫെര്ദ്ശുത് ജിപിഎസ് അധിഷ്ഠിത മാപ്പ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാരണം കാണാം, മാറാടി എവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു (ത്.എക്സ. IPhone / ആൻഡ്രോയിഡ്).
ഇവിടെ കടൽ മാപ്പ് കാണുക.
.

ഇന്നത്തെ വെള്ളം കാണുക.ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ്
ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് ഒരു നിയന്ത്രിത ജലസംഭരണികളിൽ ആണ്. ലെവൽ വ്യത്യസ്ഥമാണ് 4 വേനലും വർഷവും തമ്മിലുള്ള മീറ്റർ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കാനും തടാകത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് കാണാം.

.
ഉള്ളൂ ലൊക്കേഷനുകളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്.
മെഷീൻ ലൊക്കേഷനുകൾ – ഒരു ഭേദഗതി ആ
ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് കെട്ടിയിരുന്നു സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു

ഹൊല്മ്സ് ഫ്വൊ ഒരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് സഹിതം ഒരു പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉത്തരം നൽകി, പ്രത്യേകിച്ച് ചായ്വുള്ള-വ̈സ്ത്ബ്യ്ന് ആൻഡ് ഗിമ̊ഫൊര്സ്. പദ്ധതി പുരോഗതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നു.
കൂടുതൽ വായിക്കുക, ഹൊല്മ് പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ മാപ്പുകൾ കാണുക.

ഏരിയ മാപ്പുകളും ഹൊല്മ് വിവരിച്ച് ഉള്ളൂ ലൊക്കേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ.
WATERFRONT ലൊക്കേഷനുകൾ സംരക്ഷണം നിയമം ഒരു മാറ്റം ആയിരുന്നു 2010 പ്രാദേശിക വികസന ഫെഡറൽ. നിർമ്മാണ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ന് ലഭിക്കും 100 അടുത്ത ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് പണിയും ഇല്ല, പിന്നീട് ഇളവ് അന്വേഷിച്ചു. ംയ്ഗ്ബ്യ്ഗ്ഗ്നതിഒനെര് എന്ന എളുപ്പത്തിനായി ആൻഡ് ഹൊല്മ് ജില്ലയിലെ കെട്ടിയിരുന്നു ആകർഷണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു റഫറൽ ശുപാർശ ചെയ്തത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ (സിറ്റി പ്ലാനിങ് ആന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് പ്ലാനിങ് വകുപ്പ്) ആ ഭാവിയിൽ അത് ചായ്വുള്ള ആൻഡ് വ̈സ്ത്ബ്യ്ന് വെള്ളം അടുത്ത് പണിയാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഹൊല്മ്സ് ഫ്വൊ അത് ഹൊല്മ് ജില്ലയിലെ പ്രയോജനം ചെയ്യും വിശ്വാസം ഈ കൂടിയാലോചിച്ച് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ അറിയുക "ബീച്ച് സമീപം സ്ഥാനങ്ങൾ ഗ്രാമീണ വികസനം" മുനിസിപ്പൽ വെബ്സൈറ്റ്.

.

മുനിസിപ്പൽ നിന്ന് ഹൊല്മ് ഗിമ̊ഫൊര്സ് വേണ്ടി ഫീൽഡ് വിവരണം ആസൂത്രണ നിർദ്ദേശം.
സ്ത്രംദ്നര-നിയമം-ഹൊല്മ്സ്ജൊന്

സ്ത്രംദ്നര-നിയമം-ഗിമഫൊസ്ര്സ്കോൺടാക്റ്റ്
ചെയർമാൻ. ഹൊല്മ്സ് ഫ്വൊ മാക്സ് വിഖൊല്മ് 070-669 44 52.

വെബ്സൈറ്റ്
ഹൊല്മ്സ് ഫിസ്കെവ̊ര്ദ്സൊമ്ര̊ദെ – സംപൂർണമല്ലാത്ത മത്സ്യബന്ധന വിവരങ്ങൾ ഹൊല്മ്സ് ഫ്വൊ (Sundsvalls fiskeguide).

കഴിഞ്ഞില്ല

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ:

തിരികെ തുരിസ്മ് / ഫ്രിതിദ് അഥവാ സംയുക്തങ്ങൾ