ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

I föreningen HBU’s styrelse sitter för närvarande:

Ordförande Niklas വിഖൊല്മ്
Vice ordförande Patrik ലിംദ്മര്ക്
Sekreterare ജാൻ സ്ത്രൊ̈ംബെര്ഗ്
Kassör Glenn Widén
Ledamot Marianne Fors
Suppleant Ulf Andersson
Suppleant സ്റ്റെഫാൻ എദിന്
Suppleant Catrin Kolbäck
Suppleant Christin Olsson

 

Nytt årsmöte med omval av styrelsemedlemmar äger rum i mars.

Kontakta gärna oss här.