ബസുകൾ

കുറുക്കുവഴികൾ
ഹൊല്മ് ആൻഡ് സുണ്ധ്സ്വല്ല് മാറുക
വര 28 സുണ്ധ്സ്വല്ല് – ഹൊല്മ്
വില വിവരം
വര 30 സുണ്ധ്സ്വല്ല് – ലിദെന്
വര 133 സുണ്ധ്സ്വല്ല് – ഹൈ സീസ്


.
ഹൊല്മ് ആൻഡ് സുണ്ധ്സ്വല്ല് മാറുക

മറ്റു പലരും, ഹൊല്മ്-സുണ്ധ്സ്വല്ല് തമ്മിലുള്ള യാത്രചെയ്യാൻ തിരയുകയാണ്? നിങ്ങൾ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബസിൽ പോകാനാണ് എന്ന് യാത്രാമാർഗത്തിലെ ചെലവ് നേരിട്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ താഴ്ന്ന ഭവന ചെലവുകൾ നഷ്ടപരിഹാരം. ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ജോലി പോയി, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ്, ഗ്യാസ് പണം രക്ഷിക്കും കഴിയും.
വര 28 സുണ്ധ്സ്വല്ല് – ഹൊല്മ് (വികെ)
Se Holmbussen i pdf-format eller genom sökfunktion här på Dintur,ആകുന്നു.

ടെന്ഷനും! റൂട്ടിൽ സുണ്ധ്സ്വല്ല്-കൊവ്ലംദ് ചിലപ്പോൾ ലൈൻ വഴി പകരം അനുബന്ധമായ 30, സമയവും കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ താഴേക്ക്.
.

യാത്രയിൽ ഹൊല്മ്-സുണ്ധ്സ്വല്ല് എത്രയാണ് (50 കിലോമീറ്റർ)?
അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച പോലെ 100% വ്യാധിയും / വാങ്ങാൻ പ്രവർത്തനം “സെനിഒര്കൊര്തെത്” കുട്ടികളും 0-19 വാങ്ങാൻ വർഷം “മക്കൾ കാർഡ്” മാത്രം വേണ്ടി സുണ്ധ്സ്വല്ല് എന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ അപരിമിതമായ യാത്ര 100 SEK / മാസം.

മറ്റ് യാത്രക്കാർ യാത്രാ ചെലവ് നിങ്ങൾ യാത്ര എങ്ങനെ നൽകാൻ എത്ര തവണ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
Övriga priser hittar du här på Dintur.se.

.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൗണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക് കണ്ടെത്തി – dintur.se
സ്കൂൾ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും här på Sundsvalls kommuns hemsida.
ത്ര̈പത്രൊനെന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് & വിനോദസഞ്ചാരം ഭാഗ്യമായി സുണ്ധ്സ്വല്ല്-ഹൊല്മ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അവർ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ.

കാർ എടുത്തോ ലിദെന് അല്ലെങ്കിൽ കൊവ്ലംദ് സ്ഥലങ്ങൾ കാർപൂളിംഗും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം, പിന്നെ ബസ്. കൂടുതൽ താഴേക്ക് ബസ് തവണ കണ്ടെത്താം “ലിദെ ബസ്” – വര 30.


വര 30 സുണ്ധ്സ്വല്ല് – ലിദെന് (ഹംമര്സ്ത്രംദ്)
ഒരു വലിയ വലിപ്പം ഒരു ടൈംടേബിൾ ക്ലിക്ക്.
Lidenbussen i pdf-format eller sökfunktion på Dintur.se.


.
വര 133 സുണ്ധ്സ്വല്ല് – ഹൈ സീസ്
വലിയ കാഴ്ച ടൈംടേബിൾ ക്ലിക്ക്.
Högsjöbussen i pdf-format.

.


പി.ഡി.എഫ് എല്ലാ ടൈംടേബിളുകളും
ഹൊല്ംബുഷെന് വര 28
ലിദെ ബസ് വര 30
സമുദ്രമദ്ധ്യേ ബസ് വര 133