സുണ്ധ്സ്വല്ല് ലെ കാലാവസ്ഥ

Aktuellt väder i SUNDSVALL (Mittuniversitetets väderstation)

.

Närmsta vädret i SUNDSVALL – മണിക്കൂര്തോറും (എന്താണ് അമ്പു ചെയ്യുന്നു?)
മണിക്കൂറിൽ: SMHI.se / YR.no
Radar: Se vart det regnar och blixtrar just nu, Realtidskarta
കാലാവസ്ഥ സ്റ്റേഷനുകൾ: എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി , സതേൺ റോക്ക് കാറ്റു സ്ത്യ്ര്ക കാണുക, തെംപെരതുര് മ്.മ്. തൽസമയം.

Kommande dagar i SUNDSVALL:

Vädret Sundsvall

. ഫ്ലെര്ദ്യ്ഗ്ംസ്പ്രൊഗ്നൊസ് കാലാവസ്ഥ ചരിത്രം വർഷപാതം മാപ്പ് സ്നോ ആഴത്തിൽ

.
Direktlänkar till vädret över SUNDSVALL från andra källor:
smhi.se – സ്വീഡിഷ് കാലാവസ്ഥാവിജ്ഞാനീയ ആൻഡ് ഹ്യ്ദ്രൊലൊഗിചല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
yr.no – നോർവീജിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ംര്ക്
klart.se – ഉറവിടങ്ങൾ ഒരു കാലാവസ്ഥ സൈറ്റ്, മറ്റുള്ളവരെ ഇടയിൽ. പ്രവചനങ്ങൾ എനിക്ക് ഫിൻലാൻഡ്

.
സ്മ്ഹി നിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ (തീ റിസ്ക് പ്രവചനം കണ്ടെത്തും ഇവിടെ.)

.
പുതിയത്! Prognos för norrsken över det tre närmsta dagarna (ഉറവിടം)
Se ny sida här på Holmbygden.se med observationer och prognoser för norrsken från flera olika källor. Sidan hittas under Väder i menyn eller på Holmbygden.se/norrsken.
Stapeldiagrammet ger en prognos för norrsken de närsmsta dagarna. “Kp-indexindikerar geomagnetisk aktivitet. Läs mer på den nya sidan om വടക്കൻ ലൈറ്റ്സ്.

.
(Här hittar du motsvarande sida för vädret över HOLMBYGDEN)

.

.

AVANCERATPrognoser för låghöjdsflygning:
LLF Low Level Flight) Låghöjdsprognos, Area C (2a = Sundsvall)
2000ft=600m, FL50/5000 ft=1500m. V/t: 230/15+14=från 230°(SV)/15kn (7,7m/s), +14°C.
VFR-kartor (Visual Fligh Rules) – Nulägeskarta med moln- och sikt. Aktuell, 06, 12 UTC
Områden med sikt under 5 km och med molntäckeshöjd under 1000ft / 300മീറ്റർ.
SMHI Låghöjdsprognos (java)
TAF och METAR (Terminal Area Forecast) – flygplatsprognoser, Tolka TAF/METAR