Östbyn मध्ये आकर्षक शताब्दी

विकल्या!
Östbyn 1:49 – आकर्षक शताब्दी
सुंदर Holmsjön ठिकाणी 50 केंद्रीय सुंदसवल्ल कि.मी

Område:
घर इरिक वूड्स एक सुंदर क्षेत्रात स्थित आहे. Här finns mycket bra möjligheter till friluftsaktiviteter såsom bad, skid/motionsspår, मासेमारी, jakt m.m.