व्हिला मी Vike

घर विकले जाते! Holm नवीन मालक आपले स्वागत आहे!

“Vike 211” Holmsjön येथे. येथे आपण शांतता आणि एकोपा सापडेल!


प्रौढ आवारातील / इमारती लाकूड फ्रेम कॉटेज, 5 वर्ष, 99 चौ, लेक एक छान beachfront सह. वनीकरण आणि farmland, आणि सर्व 32.000 चौ. Härbre, तळघर, varmbonat शेड, woodshed. निसर्ग प्रेमी आणि मासेमारी उत्साही आदर्श.

मुख्य मालमत्ता नकाशा