State Board Of Directors

Ntawm lub koom haum cov Board of Directors HBU tam sim no:

Tsoom txoov Niklas Wikholm
Vice President Patrik Lindmark
Secretary Jan S
Treasurer Glenn Wada
Neeg Marianne F
Hloov Ulf Andersson
Hloov Stefan E
Hloov Catrin Kolbäck
Hloov Christin Olsson

 

Xyoo tshiab lub rooj sab laj nrog cov rov xaiv tsa cov tswv cuab hauv pawg thawj coj saib yuav muaj sijhawm teem lub peb hlis ntuj.

Thov hu rau peb ntawm no.