ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့

I föreningen HBU’s styrelse sitter för närvarande:

Ordförande Niklas Wikholm
Vice ordförande Patrik Lindmark
Sekreterare ဇန်နဝါရီStrömberg
ဘဏ္ဍာရေးမှူး Glenn Widén
Ledamot Marianne Fors
Suppleant Ulf Andersson
Suppleant Stefan Edin
Suppleant Catrin Kolbäck
Suppleant Christin Olsson

 

Nytt årsmöte med omval av styrelsemedlemmar äger rum i mars.

Kontakta gärna oss här.