ਦੀਪ ਪਾਈਪ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਖ

ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ! Holm ਨਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!

ਬਾਗ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਕਾਟੇਜ ਸੁਆਗਤ ਹੈ.
ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਹੜਾ. ਦੋ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਅਤੇ ਠੱਗੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ. ਬੀਚ ਅਤੇ ਨੌਕਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ.