කේක් සමග ත්යාග ඇලෙක්සැන්ඩර් Hjelm logo දින දසුන

Indal Holm හා Liden මධ්යස්ථානය සංසද Holm දී Affär'n සමග ඔහුගේ යහපත් කටයුතු සඳහා කේක් සමග ඇලෙක්සැන්ඩර් Hjelm logo දින දසුන ප්රදානය.

Läs mer om reportaget i ST.nu.

 

 

 

 

 

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *