නායකයා snowmobile සඳහා ක්රියා

.

.

Drakabergets ledarbeten pågår.

Det har bl.a. sladdats Kyrkstigen Storhullsjön-Holm, så att den är farbar. Likaså leden Holm-Liden.

.

.
För den som vill ta en söndagsutflykt öppnade även Hullsjöns skotercafé i helgen och har öppet söndagar framöver mellan 11.00-15.00.

තව දුරටත් කියවන්න
Draka කඳු snowmobile සමාජය, med länkar till hemsidan och facebook-sidan med fler bilder.
Storhullsjöns hemsida med bygdinfo om skotercafé m.m.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *