මෙම bookmobile Gimåfors ද දැන් ධාවනය

Sedan många år har Ånges bokbuss upprätthållit biblioteksservicen i Gimåfors. När Ånge kommun nu beslutat att avveckla sin bokbussverksamhet kommer därför Sundsvalls bokbuss att besöka bygdegården i Gimåfors en gång i månaden.

Bokbussen kör hädanefter även till Gimågors.Följande tider gäller:
Onsdagar kl 14,20-14,45
Datum i höst: 4/9, 2/10, 30/10 හා 27/11

Saknar ni lånekort på Sundsvalls bibliotek så ordnar vi det dierkt i bussen. පිළිගැනීමේ!

Läs mer och se hela Bokbussens turlista

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *